Διεξαγωγή δημοσκόπησης-στιγμιοτύπου

Στιγμιαία αποτύπωση της κοινής γνώμης αναφορικά με τρέχοντα κοινωνικο-οικονομικά, πολιτικά ή εμπορικά ζητήματα.

Διεξαγωγή focusgroups

Ανίχνευση και αποσαφήνιση των βαθύτερων (ψυχολογικών ή δομικών) αιτιών διαμόρφωσης μιας κοινωνικής θέσης έναντι προσώπων και θεμάτων υπό συνθήκες δυναμικής αλληλεπίδρασης των υποκειμένων της έρευνας.

Διεξαγωγή focusgroups

Ανίχνευση και αποσαφήνιση των βαθύτερων (ψυχολογικών ή δομικών) αιτιών διαμόρφωσης μιας κοινωνικής θέσης έναντι προσώπων και θεμάτων υπό συνθήκες δυναμικής αλληλεπίδρασης των υποκειμένων της έρευνας.

Ανάλυση σχέσεων επιχείρησης ή οργανισμού με το περιβάλλον του

Διερεύνηση της γνώμης των stakeholders (πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, ΜΜΕ, ΜΚΟ, εργαζόμενοι) στο πλαίσιο οικοδόμησης σχέσης αμοιβαίας ωφέλειας ανάμεσα στην εταιρεία και στο περιβάλλον της.

Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης

Διερεύνηση της γνώμης των εργαζομένων για το εργασιακό τους περιβάλλον με στόχο της βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.