Προσωπικά Δεδομένα

Η Prorata συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τα μέλη του Panel κάθε φορά που συμπληρώνουν τη φόρμα εγγραφής για να εγγραφούν και όταν συμμετέχουν σε μια έρευνα.

Όταν τα μέλη του Panel συμμετέχουν σε έρευνες από την Prorata ή τους τρίτους – συνεργάτες / πελάτες της Prorata, η Prorata συλλέγει και αποθηκεύει τα δεδομένα από τις απαντήσεις της έρευνας. Αυτά τα δεδομένα από τις απαντήσεις των ερευνών αποθηκεύονται και χωριστά από όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και προφίλ που διαθέτει το Τοποθετήσου σχετικά με τα μέλη του Panel του, οπότε κανένας τρίτος συνεργάτης ή πελάτης της Prorata δεν λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα μέλη του Panel, αλλά λαμβάνει μόνο τις απαντήσεις στην έρευνα με τρόπο, που δεν επιτρέπει την αναγνώριση των μελών του Panel.

Οι τρίτοι συνεργάτες ή οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν προσωπικές πληροφορίες για τα μέλη του Τοποθετήσου μόνο εάν ζητήσουν αυτές τις πληροφορίες μέσα στην ίδια την έρευνα και μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των μελών του Τοποθετήσου. Επιπλέον, η Prorata μπορεί να ενημερώσει υποψήφιο πελάτη ή συνεργάτη για χαρακτηριστικά των μελών του τοποθετήσου αλλά μόνο συγκεντρωτικά πχ ( τι ποσοστό γυναικών και ποιας ηλικιακή ομάδας προτιμάει τις καλοκαιρινές διακοπές σε σχέση με τις χειμερινές)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Prorata ή τρίτοι συνεργάτες ή πελάτες, που πραγματοποιούν έρευνες μέσω του συστήματος Τοποθετήσου μπορούν να ζητήσουν από τα μέλη του Panel πληροφορίες και απόψεις, που είναι ευαίσθητα (ή «ειδική κατηγορία») προσωπικά δεδομένα, όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή, οι πολιτικές απόψεις, η σωματική ή ψυχική υγεία και οι σεξουαλικές προτιμήσεις. Οι συνεργάτες τρίτου μέρους ή οι πελάτες της θα λάβουν αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες με τη μορφή απαντήσεων στην έρευνα και δεν θα λάβουν από την Prorata κανένα στοιχείο σχετικά με τα μέλη του Panel, που μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώρισή τους. Συγκεκριμένα, συμφωνώντας να αποκαλύψουν τέτοιες ευαίσθητες προσω­πικές πληροφορίες, τα μέλη του Panel δίνουν ρητή συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση και επεξεργασία τους, στο βαθμό, που επιτρέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, από τη συμμετοχή σε έρευνες προφίλ και τη συμπλήρωση ερευνών ανήκουν αποκλειστικά στην Prorata  και αποθηκεύονται σε servers και συστήματα που είτε ανήκουν είτε ενοικιάζονται από την Prorata.

Πως χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες;

Η Prorata μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες των μελών που δήλωσαν συμμετοχή μέσω της αντίστοιχης φόρμας εγγραφής στο Τοποθετήσου, ή μπορεί περιστασιακά να επικοινωνήσει με τα μέλη του  Τοποθετήσου για τους ακόλουθους σκοπούς:

(1) για να διατηρεί αρχείο όλων των εγγεγραμμένων μελών του,

(2) για να επικοινωνεί μαζί τους σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε μια έρευνα ή να τους προσκαλεί να συμμετάσχουν σε τέτοια έρευνα,

(3) για να απαντήσει σε θέματα υποστήριξης χρηστών και να απαντήσει σε τυχόν παράπονα, ερωτήματα ή τεχνικά προβλήματα, που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα μέλη του Panel,

(4) για να ενημέρωσει και να βεβαιώσει ότι τα αρχεία του Τοποθετήσου, σχετικά με τις πληροφορίες των μελών του Panel περιέχουν ακριβείς και σωστές πληροφορίες για εσωτερικούς σκοπούς, όπως ο έλεγχος ποιότητας, η βελτίωση χαρακτηριστικών και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης ιστοσελίδων/εφαρμογής και η διαχείριση του συστήματος,

(5) να ζητήσει συγκατάθεση από τα μέλη του Panel, εάν η Prorata θέλει να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες για ένα σκοπό, που δεν τους είχε εξηγηθεί όταν τα προσωπικά τους στοιχεία συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά (για παράδειγμα, όταν τα στοιχεία επικοινωνίας ενός μέλους του Panel μπορούν να μοιραστούν με έναν πελάτη ο οποίος έχει αναθέσει μια έρευνα και θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους για τους σκοπούς ενός συγκεκριμένου project),

(6)για άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεση των μελών του Panel (πχ. αποστολή συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, πρόσκληση σε ημερίδες)

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Κατά κανόνα, η Prorata δεν μοιράζεται, πωλεί, μισθώνει, εμπορεύεται ή μεταφέρει προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται από τα μέλη του Τοποθετήσου, τους τρίτους συνεργάτες ή πελάτες. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Panel ενδέχεται μερικές φορές να αποκαλυφθούν σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες συνεργάτες για σκοπούς αρχειοθέτησης ή εξασφάλισης της συνέχειας της δραστηριότητας της εταιρείας.
  • Στην εταιρεία τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού με βάση το οποίο έχει διαμορφωθεί το Τοποθετήσου.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η Prorata διατηρεί προσωπικές πληροφορίες, που συλλέγονται από τα μέλη του Panel για την περίοδο κατά την οποία είναι μέλη του Panel, και εφόσον αυτό απαιτείται για τους σκοπούς έρευνας και ανάλυσης του, για τις νομικές υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν οι πληροφορίες πρέπει να αποθηκεύονται προκειμένου να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες φορολογικούς ή λογιστικούς νόμους ή κατά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών και σε σχέση με την υποχρέωσή του να αποδείξει ότι έχει ληφθεί συγκατάθεσή) και τις συμβατικές του υποχρεώσεις με τρίτους.

Σε περίπτωση που τα μέλη του Panel δεν επιθυμούν πλέον το Τοποθετήσου και η Prorata να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες τους, μπορούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στο Panel με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων

Σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να μας ρωτήσετε ποια στοιχεία που σας αφορούν τηρούμε και να τα διορθώσουμε αν είναι ανακριβή. Εάν ζητήσαμε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους συγκατάθεσης ή εκπλήρωσης σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε ένα αντίγραφο των στοιχείων σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, ώστε να μπορείτε να τα μεταφέρετε σε άλλον πάροχο. Αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους συγκατάθεσης ή έννομου συμφέροντος, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για μια χρονική περίοδο εάν πιστεύετε ότι δεν το πράττουμε νομίμως.Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να μην λάβουμε αποφάσεις που σας επηρεάζουν χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή κατάρτιση προφίλ. Για την υποβολή αιτήματος σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Η διεύθυνσή μας είναι Παλαιολόγου Μπενιζέλου 7,  Αθήνα  10556. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με email στο prorata@prorata.gr ή τηλεφωνικά στο +30 211 103 1900

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων μας είναι:

Τάσος Βασιλείου, dpo@prorata.gr , Παλαιολόγου Μπενιζέλου 7,  Αθήνα  10556, +30 2111031900