Οι Υπηρεσίες Μας

Τομέας Πολιτικών Ερευνών & Εφαρμοσμένης Πολιτικής Επικοινωνίας

Αντικείμενο του Τομέα Πολιτικών Ερευνών & Εφαρμοσμένης Πολιτικής Επικοινωνίας της Prorata είναι η μελέτη πολιτικών αντιλήψεων και στάσεων, καθώς και της εκλογικής συμπεριφοράς της ελληνικής κοινωνίας. Τα στελέχη του συγκεκριμένου τομέα μπορούν μέσα από εξειδικευμένους ερευνητικούς σχεδιασμούς να αποτυπώσουν τις εκλογικές τάσεις και το πολιτικό κλίμα μιας περιόδου, να αξιολογήσουν υλοποιούμενες (ή προς υλοποίηση) πολιτικές, να ανιχνεύσουν τη δημοτικότητα πολιτικών προσώπων αλλά και να αποκρυσταλλώσουν την εικόνα πολιτικών κομμάτων, συνδυασμών και προσωπικοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Οι παραπάνω σχεδιασμοί δεν στοχεύουν μόνο στην αποτύπωση των πολιτικών και εκλογικών τάσεων σε συγκεκριμένο χρονικό και χωρικό πλαίσιο αλλά και στη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στρατηγικής σημασίας για ερευνητικά ινστιτούτα, πολιτικά κόμματα και υποψηφίους στη βάση αξιόπιστων επιστημονικά δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του ανταγωνισμού στο εκάστοτε πεδίο ενδιαφέροντος.

Τομέας Κοινωνικών Ερευνών

Αντικείμενο του Τομέα Κοινωνικών Ερευνών της Prorata είναι η μελέτη των αντιλήψεων, των στάσεων και της συμπεριφοράς του γενικού πληθυσμού (ή στοχευμένης μερίδας αυτού) ως προς μια σειρά θεματικών ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, την υγεία και την πρόνοια, την απασχόληση, τα εθνικά και διεθνή θέματα, το περιβάλλον, τα ΜΜΕ, την παιδεία, τη θρησκευτικότητα, την ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως η νεολαία και οι υπερήλικες. Τα στελέχη της εταιρείας μας μέσα από την επιστημονική τους επάρκεια και το έντονο ενδιαφέρον τους για τις εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία και τον κόσμο είναι σε θέση να προτείνουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έρευνες με τρόπο καινοτόμο και εξαιρετικά διαθεματικό ή εξιδεικευμένο, αναλόγως τις ανάγκες του υποψήφιου πελάτη.

Τομέας Επιχειρηματικών Ερευνών

Το περιβάλλον διαρκώς μεταβάλλεται και η επιτυχία των επιχειρήσεων κρίνεται από το πόσο καλά διαχειρίζονται οι τελευταίες τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα που προκύπτουν στις νέες κάθε φορά συνθήκες. Οι διαρκείς εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επιδρούν στη συμπεριφορά του καταναλωτή στη βάση νέων, συνεχώς μεταβαλλόμενων μοτίβων και συνηθειών. Συνεπώς είναι αναγκαίο οι επιχειρήσεις να αποτυπώνουν και να επικαιροποιούν στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με τη στρατηγική τους, καθώς η επιτυχία τους στις μέρες μας εξαρτάται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση, αξιοποίηση και αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας. H Prorata παρέχει στρατηγικού χαρακτήρα λύσεις για τις επιχειρήσεις, συνδημιουργώντας με τους πελάτες της κατάλληλες έρευνες για τον προσδιορισμό των αναγκών τους, τη διερεύνηση λύσεων και τελικά την ανάπτυξη με ασφάλεια και σχέδιο. Τα παρεχόμενα τεκμηριωμένα στοιχεία και οι αναλύσεις μας λειτουργούν ως μηχανισμός τροφοδότησης προς αυτή τη κατεύθυνση. H εταιρεία μας έχει ήδη δημιουργήσει κορυφαίες συνεργασίες, εκπονώντας πληθώρα επιχειρηματικών και εμπορικών ερευνών τόσο για λογαριασμό εταιριών που ανήκουν στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, συνεργαζόμενη σταθερά με εκατοντάδες εταιρίες του εξωτερικού.

Οι βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις των επιχειρηματικών και εμπορικών ερευνών που διεξάγει ο Τομέας Επιχειρηματικών Ερευνών είναι οι ακόλουθες:

 • Αποτύπωση αντικτύπου του brand μιας εταιρίας
 • Αποτύπωση του αντικτύπου των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει μια εταιρία
 • Αποτύπωση στάσεων και αντιλήψεων για διάφορα επιμέρους ζητήματα του μίγματος μάρκετινγκ (π.χ. θέματα διανομής, τιμολόγησης, προβολής)
 • Αποτύπωση στάσεων και αντιλήψεων καταναλωτών σχετικά με τον ανταγωνισμό μιας εταιρίας
 • Έρευνα αγοράς για νέο προϊόν ή υπηρεσία
 • Ικανοποίηση πελατών
 • Αποτύπωση αντικτύπου παρεχόμενων υπηρεσιών από ωφελούμενους

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 1. Έρευνες Ανίχνευσης της Κοινής γνώμης: Στιγμιαία ποσοτική αποτύπωση των στάσεων, αντιλήψεων και συνηθειών ενός υπό εξέταση μεγαλύτερου ή μικρότερου πληθυσμού ενδιαφέροντος
 2.  Panel «Τοποθετήσου»: Συστηματική ποσοτική παρατήρηση των μεταβολών των στάσεων, αντιλήψεων και συνηθειών ενός υπό εξέταση μεγαλύτερου ή μικρότερου πληθυσμού ενδιαφέροντος μέσα στο χρόνο
 3. Focus Groups (Ομάδες Εστίασης): Ανίχνευση και κατανόηση των μηχανισμών διαμόρφωσης στάσεων, αντιλήψεων και συνηθειών υπό συνθήκες δυναμικής αλληλεπίδρασης των υποκειμένων
 4. Προσωπικές Συνεντεύξεις: Εις βάθος κατανόηση των μηχανισμών διαμόρφωσης στάσεων, αντιλήψεων και συνηθειών των υποκειμένων

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 1. Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις (CATI)
 2. Διαδικτυακές Συνεντεύξεις (CAWI)
 3. Δια ζώσης Προσωπικές Συνεντεύξεις (CAPI & PAPI)